University of Minnesota
Center for Holocaust & Genocide Studies
chgs@umn.edu
612-624-0256


CHGS

Yad Vashem vandalized by ant-Zionist graffiti

Yad Vashem vandalized by ant-Zionist graffiti

Israel's Holocaust memorial vandalized with anti-Zionist graffiti